કલ્ટીવેટર સહાય યોજના 2022 | Kaltivetar Sahay Yojana

Kaltivetar Sahay Yojana  | કલ્ટીવેટર સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર “કલ્ટીવેટર સહાય યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને કલ્ટીવેટર ખરીદવા માટે વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Kaltivetar Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં કેટલી સહાય મળશે,યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવું કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Kaltivetar Sahay Yojana 
Kaltivetar Sahay Yojana

કલ્ટીવેટર સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

કલ્ટીવેટર સહાય યોજનાનો હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને વિવિધ પ્રકારની કલ્ટીવેટર ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે. જેથી ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ સારી રીતે ખેતી કરી શકે.

કલ્ટીવેટર સહાય યોજના લાભ લેવા માટેની પાત્રતા અને શરતો

Kaltivetar Sahay Yojana  હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂતે રોપ(હેરો) તે દુકાન પરથી ખરીદવાનો રહેશે જે સરકાર દ્રારા નક્કી કરેલ હોય.
 • પર્વતીય અને જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

કલ્ટીવેટર સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

SMAM ગાઈડલાઈન મુજબ

નાના, સીમાંત, મહિલા ખેડૂત માટે

 • (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ રૂપિયા એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

સામાન્ય વર્ગના ખેડુતો માટે

 • (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • ( ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૪૦ રૂપિયા એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

AGR 2 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ

નાના સિમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે

 • (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. 30 હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ રૂપિયા એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

AGR 3 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ

અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડુતો માટે.

 • (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. 30 હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ રૂપિયા એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

AGR 4 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ

અનુસૂચિત જાતિના ખેડુતો માટે.

 • (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. 30 હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા કલ્ટીવેટરના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ રૂપિયા એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

Kaltivetar Sahay Yojana માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Kaltivetar Sahay Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • રેશન કાર્ડ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિતજનજાતિ માટે)
 • જમીનના દસ્તાવેજ 8-અ & 7/12 નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુક ઝેરોક્ષ
 • મોબાઇલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

Kaltivetar Sahay Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Kaltivetar Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Kaltivetar Sahay Yojana  નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “કલ્ટીવેટર સહાય યોજના” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પાસ થાય તો જ પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી   જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: