પ્લાઉ સહાય યોજના 2022 | Palau Sahay Yojana

Palau Sahay Yojana | પ્લાઉ સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર “પ્લાઉ સહાય યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને પલાઉ ખરીદવા માટે વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Palau Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ઑફ્લાઈન આવેદન(ફોર્મ ભરવું) કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Palau Sahay Yojana
Palau Sahay Yojana

પ્લાઉ સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

પ્લાઉ સહાય યોજનાનો હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને પ્લાઉ ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે. જેથી ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ સારી રીતે ખેતી કરી શકે.

પ્લાઉ સહાય યોજના લાભ લેવા માટેની પાત્રતા અને શરતો

Palau Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂતે રોપ(હેરો) તે દુકાન પરથી ખરીદવાનો રહેશે જે સરકાર દ્રારા નક્કી કરેલ હોય.
 • પર્વતીય અને જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

પલાઉ સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

SMAM  ઘટકની ગાઈડલાઈન મુજબ

નાના, સીમાંત, મહિલા ખેડૂત માટે

 • એમ.બી પ્લાઉ, ચીઝલ પ્લાઉ, ડિસ્ક પ્લાઉ, મીકેનીકલ રીવર્સબલ એમ. બી પ્લાઉ, હાઇડ્રોલીક રીવર્સીબલ એમ.બી પ્લાઉ ખરીદી પર ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૪,૦૦૦/-
 • બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.

અન્ય ખેડુતો માટે

 • એમ.બી પ્લાઉ, ચીઝલ પ્લાઉ, ડિસ્ક પ્લાઉ, મીકેનીકલ રીવર્સબલ એમ. બી પ્લાઉ, હાઇડ્રોલીક રીવર્સીબલ એમ.બી પ્લાઉ ખરીદી પર ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૩૫,૦૦૦/-
 • બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.

AGR 2 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ

 • એમ.બી. પ્લાઉ અને ડિસ્ક પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૪૦-૫૦% અથવા રૂ.૧૬ થી ૪૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૨-૩ બોટમાં) રીવર્સીબલ હાઈડ્રોલિંક પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૪૪-૫૦% અથવા રૂ.૫૬-૮૯.૫૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • ચીજલ પ્લાઉની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૪૦-૫૦% અથવા રૂ.૧૬-૨૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૨-૩ બોટમાં) રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૪૪-૫૦% અથવા રૂ.૩૨-૫૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.

AGR 3 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ 

 • (૨૦ બી. એચ. પી સુધી)ટ્રેક્ટર થી ચાલતા એમ. બી. પ્લાઉ / ડીસ્ક પ્લાઉ ની ખરીદના કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૨૦ બી. એચ. પી થી ૩૫ બી. એચ. પી)ટ્રેક્ટર થી ચાલતા એમ. બી. પ્લાઉ / ડીસ્ક પ્લાઉ ની ખરીદના કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૩૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૨ બોટમ) રીવર્સીબલ હાઈડ્રોલીક પ્લાઉં ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ૭૦ હજાર મળવાપાત્ર.
 • ચીજલ પ્લાઉની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૨ બોટમ) (૩૫ બી.એચ.પી થી વધુ) ટેકટરમાં ચાલતા રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • એમ.બી. પ્લાઉ અને ડિસ્ક પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ૫૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૩ બોટમ) રીવર્સીબલ હાઈડ્રોલીક પ્લાઉં ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ૮૯,૫૦૦ હજાર મળવાપાત્ર. બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૨ બોટમ) રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૩ બોટમ) રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૫૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.

AGR 4 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ

 • (૨૦ બી. એચ. પી સુધી)ટ્રેક્ટર થી ચાલતા એમ. બી. પ્લાઉ / ડીસ્ક પ્લાઉ ની ખરીદના કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૨૦ બી. એચ. પી થી ૩૫ બી. એચ. પી)ટ્રેક્ટર થી ચાલતા એમ. બી. પ્લાઉ / ડીસ્ક પ્લાઉ ની ખરીદના કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૩૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૨ બોટમ) રીવર્સીબલ હાઈડ્રોલીક પ્લાઉં ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ૭૦ હજાર મળવાપાત્ર.
 • ચીજલ પ્લાઉની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૨ બોટમ) (૩૫ બી.એચ.પી થી વધુ) ટેકટરમાં ચાલતા રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • એમ.બી. પ્લાઉ અને ડિસ્ક પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ૫૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૩ બોટમ) રીવર્સીબલ હાઈડ્રોલીક પ્લાઉં ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ૮૯,૫૦૦ હજાર મળવાપાત્ર. બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (૨ બોટમ) રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.
 • (૩ બોટમ) રીવર્સબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ ખરીદી પર કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૫૦ હજાર. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે. બે માંથી જે ઓછું હશે તે મળવાપાત્ર થશે.

Palau Sahay Yojana માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Palau Sahay Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • રેશન કાર્ડ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિતજનજાતિ માટે)
 • જમીનના દસ્તાવેજ 8-અ & 7/12 નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુક ઝેરોક્ષ
 • મોબાઇલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

Palau Sahay Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Palau Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Palau Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “પ્લાઉ સહાય યોજના” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પાસ થાય તો જ પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી   જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: