રોપ સહાય યોજના 2022 | Rop Sahay Yojana

Rop Sahay Yojana | રોપ સહાય યોજના 2022, પાત્રતા, લાભ, ડોક્યુમેન્ટ, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર “રોપ સહાય યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને વિવિધ પ્રકારની જેમ કે ડિસ્ક રોપ, રોટરી ડિસ્ક રોપ, હેરો(રાપ), બ્લેડ રોપ ખરીદવા માટે વિવિધ જ્ઞાતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવશે.

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓ આજે આપણે આ લેખની મદદથી જાણી શું કે Rop Sahay Yojana શું છે, યોજનામાં શું લાભ મળશે. યોજનામાં ફોર્મ ભરવામાં માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે અને યોજનામાં ઓનલાઇન અને ફોર્મ ભરવું કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

Rop Sahay Yojana
Rop Sahay Yojana

રોપ સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

રોપ સહાય યોજનાનો હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને વિવિધ પ્રકારની જેમ કે ડિસ્ક રોપ, રોટરી ડિસ્ક રોપ, હેરો(રાપ), બ્લેડ રોપ ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે. જેથી ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ સારી રીતે ખેતી કરી શકે.

રોપ સહાય યોજના લાભ લેવા માટેની પાત્રતા અને શરતો

Rop Sahay Yojana હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂતે રોપ(હેરો) તે દુકાન પરથી ખરીદવાનો રહેશે જે સરકાર દ્રારા નક્કી કરેલ હોય.
 • પર્વતીય અને જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

રોપ સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય

(૧) SMAM ગાઈડલાઈન મુજબ 

અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ નાના, સીમાંત, મહિલા ખેડૂત માટે 

 • ડિસ્ક હેરો, રોટરી ડિસ્ક હેરો, હેરો(રાપ), બ્લેડ હેરો તમામ પ્રકારના રોપ ખરીદવા માટે ૫૦% અથવા રૂપીયા.૪૪,૦૦૦/- મળવાપાત્ર.
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

અન્ય ખેડુતો માટે

 • ડિસ્ક હેરો, રોટરી ડિસ્ક હેરો, હેરો(રાપ), બ્લેડ હેરો તમામ પ્રકારના રોપ ખરીદવા માટે ૪૦% અથવા રૂપીયા.૩૫,૦૦૦/- મળવાપાત્ર.
 • બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર.

(૨) AGR 2 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ 

સામાન્ય ખેડુતો માટે 

 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૧૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૩૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 • (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૪૦% અથવા રૂ. ૮૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્

નાના સિમાંત અને મહિલા ખેડૂતો માટે

 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. 30 હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 • (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૧ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

(૩) AGR 3 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ 

ખેડૂત ભાઈઓ ખરીદી કરે તો.

 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 • (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૧ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

AGR 4 (FM) ગાઈડલાઈન મુજબ 

ખેડૂત ભાઈઓ ખરીદે તો.

 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (ર૦ બી.એચ.પી.) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 • (ર૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર.
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. સુધી) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 • (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર
 •  (૨૦ થી ૩૫ બી.એચ.પી. થી વધુ) ટ્રેક્ટર થી ચાલતા પાવર રોપના કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ. ૧ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મળવાપાત્ર

Rop Sahay Yojana માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો Rop Sahay Yojana માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • રેશન કાર્ડ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિતજનજાતિ માટે)
 • જમીનના દસ્તાવેજ 8-અ & 7/12 નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુક ઝેરોક્ષ
 • મોબાઇલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

Rop Sahay Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો Rop Sahay Yojana માં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને તમે અરજી કરી શકો છો.

Rop Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે તમારી ગ્રામપંચાયતમાં બેઠેલા VC પાસે જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરાવી શકો છો. અથવા તમે તમારી નજીકના ઓનલાઇન સેન્ટર પર જઈને અરજી કરાવી શકો છો.

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ તમારી સામે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં  “(હેરો)રોપ સહાય યોજના” માં  અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં એક નવું પેજ ખુલશે જ્યાં તમારે જો તમે પહેલા આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે તો ‘હા’ ના મેળવેલ હોય તો ‘ના’ સિલેક્ટ કરવું.
 • હવે ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કરી દો.
 • હવે આ અરજી પાસ થાય તો જ પ્રિન્ટ અને ઉપર આપેલા તમામ દસ્તાવેજને આ અરજી પ્રિન્ટ સાથે જોડીને તમારા ગામના ગ્રામ સેવકને અરજી કર્યા પછી   જમા કરાવવાના રહેશે.
 • હવે તમારી અરજીની ગ્રામસેવક દ્રારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે જો તમારી અરજી પાસ થશે તો તમને આ યોજનાનોલાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: