ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના 2022 | SC Cast Hospital Loan Sahay Yojana

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના 2022 | SC Cast Hospital Loan Sahay Yojana 

મારાં વ્હાલા ગુજરાતીઓ આ લેખને અંત સુધી વાંચો જેથી તમારે નહિ તો બીજા કોઈને આ માહિતી કામ આવે, આ લેખમાં આપડે જાણીશું કે, ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના 2022 શું છે?, લાભ કોને મળશે, શું લાભ મળશે, પાત્રતા(લાયકાત), ડોકયુમેન્ટ અને અરજી કેવી રીતે કરવી. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના 2022
ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના 2022

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય હેઠળ એમ.બી.બી.એસ, બી.એસ.એ.એમ, બી.એ.એમ.એસ,  બી.એ.એમ(આર્યુવેદ), બી.ડી.એસ(ડેન્ટલ), હોમીયોપેથીક ડીગ્રી, ડીપ્લોમાં (બી.એચ.એમ.એસ અને ડીપ્લોમાં ડી.એચ.એમ.એસને )  મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓને સ્વતંત્ર વ્યાસાય(દવાખાનું) શરૂ કરવા માટે આ યોજના હેઠળ સરકાર દ્રારા સહાય આપવામાં આવશે.

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના માં કેટલી સહાય મળશે?

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના હેઠળ ઉપર આપેલી તમામ ડિગ્રી માટે અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને પોતાનો સ્વતંત્ર વ્યાસાય(દવાખાનું) શરૂ કરવા માટે રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- લાખની લોન આપવામાં આવશે, ૪% ના વ્યાજ દરે.

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના માટે પાત્રતા અને શરતો

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • લાભાર્થી અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી અરજદાર અનુસૂચિત જાતિનો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર સરકારી કચેરી કે કોઇ ખાનગી સંસ્થામાં નોકરી કરતા હોવા જોઇએ નહી.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તાર માટે વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ કુટુંબની એક જ વ્યકતિને એક જ વખત મળવાપાત્ર થશે.
 • આ વ્યવસાયમાં કોઈ બીજી વ્યકિતની ભાગીદારી માલુમ ૫ડશે તો અરજદાર પાસેથી તમામ લોન સહાય તથા અન્ય ખર્ચ વસુલ કરવામાં આવશે.
 • અરજદારને સરકારી સહાય મળ્યા બાદ ૩ માસમાં દવાખાનું શરૂ કરવાનું રહેશે.
 • અરજદારને લોન મંજુર કર્યા બાદ ૧૨ માસ ૫છી માસિક રૂા.૫૦,૦૦૦/-ના હપ્તેથી ૫રત વસુલ કરવામાં આવશે.
 • હોમીયોપેથીક ડૉકટરોએ ફકત શુધ્ધ હોમીયોપેથીકમા જ પ્રૅકટીશ કરવાની રહેશે.

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના  માં ઓનલાઇન કે ઑફ્લાઈન અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારની જાતિ/પેટા જાતિ નો દાખલો
 • કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • જામીનદારના જામીનખતનો નમૂનો
 • રજીસ્ટ્રેશનની નકલ
 • તબીબી સ્નાતક ડિગ્રીનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારની ઉંમર નો પુરાવો/ શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (હોય તો)
 • જાતજામીનખતનો નમૂનો
 • બાંહેધરી પત્રક
 • લોન ભરપાઇ કરવા માટે પાત્રતાનો દાખલો
 • એકરારનામું
 • સોગંદનામું
 • જામીનદાર-૧ ના મિલકતના આધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા – ઇંડેક્સ)
 • જામીનદાર-૨ ના મિલકતના આધાર ( ૭/૧૨ ના ઉતારા – ઇંડેક્સ)
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જે મિત્રો અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને, તમે અરજી કરી શકો છો

અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજનામાં અરજી તમે જાતે પણ કરી શકો છો જે તમારે esamajkalyan Portal પર અરજી કરી શકો છો અથવા તમે તમારા નજીકના CSC સેન્ટર કે જ્યાં ઓનલાઇન કામગીરી કરતા હોય ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

(ખાસ નોંધ:-પ્રિય મિત્રો તમે અહીંયા esamajkalyan Portal પર ઓનલાઇન જાતે અરજી કરી શકો છો પરંતુ જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી તમે તમારા નજીકનાં ઓનલાઇન સેન્ટર કે જ્યાં આવી ઓનલાઇન કામગીરી થતી હોય ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરવો જેથી તમારી અરજીમાં કોઈ ભૂલ ના થાય.)

આ પણ વાંચો:-

           

પોસ્ટ શેર કરો: